Naym

Regulamin usługi Naym.pl

Słowniczek

Serwis, Usługa – aliasy dla usługi "Naym", zdefiniowanej w punkcie 1.1 regulaminu.

Administracja Naym – przedsiębiorstwo wskazane w punkcie 1.2 regulaminu.

Klient – podmiot, który poprzez akceptację Regulaminu uzyskał dostęp do usługi Naym. Klientem może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogącą we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.

Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://naym.pl/regulamin.html

Umowa ramowa – umowa o warunkach współpracy Klienta z Administracją Naym, zawierana na podstawie niniejszego regulaminu.

Umowa o świadczenie usług – umowa zaistniała w wyniku zakupu dostępu do pełnej wersji usługi przez Klienta, zawierana na podstawie niniejszego regulaminu.

1. Definicja usługi

1.1. Czym jest Naym?

Naym to usługa umożliwiająca kontrolę wpływów z wynajmowanych nieruchomości, sporządzanie bieżącego budżetu domowego oraz komunikację wewnątrz mieszkania. Usługa jest dostępna przez aplikację internetową dostępną pod adresem internetowym https://naym.pl .

1.2. Kim jest administrator?

Naym jest usługą świadczoną i administrowaną przez przedsiębiorstwo Paweł Abramowicz z siedzibą przy ul. Zbożowej 4a/2p, 70-653 Szczecin, prowadzącym działalność gospodarczą wpisaną do CEIDG NIP 8982236003, REGON 368056573.

Adres do korespondencji:
Paweł Abramowicz
ul. Zbożowa 4, wejście A, piętro 2
70-653 Szczecin
kontakt@naym.pl

2. Warunki świadczenia usług

2.1. Uwarunkowania techniczne

Naym jest dostępny przez najnowsze wersje przeglądarek Chrome, Firefox, Safari, Opera i Edge dla systemów Windows, Mac oraz Linux, a także przez przeglądarki mobilne Firefox, Chrome i Safari, wspierając dodawanie aplikacji na pulpit systemów Android i iOS.

Referencyjne wersje systemów, na których przeprowadzane są testy:
Windows 10, MacOS X 10.15, Linux: Ubuntu 20.04 focal.

Do korzystania z aplikacji Naym potrzebne jest konto założone pod adresem https://naym.pl/register. Założenie konta nie pociąga za sobą żadnych opłat aktywacyjnych, wymaga jednak zgody na postanowienia niniejszego regulaminu, w tym na przetwarzanie danych przez Administrację Naym. Klient ma prawo cofnięcia udzielonej zgody w każdej chwili. Wiąże się to z zamknięciem konta w serwisie, którego procedura została opisana w punkcie 4.1.

Klient jest odpowiedzialny za zabezpieczenie swojego konta silnym hasłem, różnym od dotychczas stosowanych w innych serwisach, oraz za utrzymywanie aktualności wprowadzonych danych. Administracja Naym nie odpowiada za szkody odniesione przez Klienta z powodu niezabezpieczenia konta silnym hasłem, używania haseł do wielu usług jednocześnie czy podania nieaktualnych lub nieprawdziwych danych.

2.2. Polityka Cookies

Serwis używa technologii ciasteczek (ang. cookies) wyłącznie w celu zapisywania informacji technicznych takich jak identyfikator konta, na które zalogowany jest Klient, preferencje, itp.

Na stronach, które wstawiamy w celu udostępnienia (np. filmy YouTube z instruktażem) ciasteczka mogą być używane inaczej, np. w celu śledzenia zachowań; z tego względu prosimy o zapoznanie się z możliwościami zapobieżenia ich ustawiania przez przeglądarkę, np. korzystając z rozszerzeń przeglądarki takich jak Ghostery.

Serwis korzysta z usług analityki biznesowej opartej o mechanizmy takie jak ciasteczka i pamięć lokalna. Spis dostawców tych usług znajduje się w punkcie 7.2 regulaminu.

2.3. Uwarunkowania prawne

Zabrania się Klientom umieszczania w serwisie treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym. Treści takie zostaną usunięte, a wielokrotne naruszenie tego przepisu spowoduje zablokowanie konta bez możliwości ubiegania się o zwrot opłat oraz, w przypadku popełnienia przez Klienta wykroczenia lub przestępstwa, zgłoszenie sprawy odpowiednim instytucjom przewidzianym przez prawo.

O wszystkich zmianach regulaminu Klient zostanie poinformowany co najmniej monitem widocznym po zalogowaniu; w przypadku zmian wymagających szczególnej uwagi Administracja Naym wyśle także wiadomość e-mail.

Zaakceptowanie zmian w regulaminie przez Klienta jest warunkiem dalszego korzystania z serwisu. W przypadku braku akceptacji regulaminu niewykorzystane środki oraz eksport danych jest możliwy poprzez procedurę zwrotów opisaną w punkcie 5. regulaminu.

Umowa zawierana jest w języku polskim.

3. Sposób składania i realizacji zamówień

3.1. Zawarcie umowy

Klient zawiera z Administracją Naym dwa rodzaje umów:

  • umowę ramową wraz ze zgodą wyrażoną w formie elektronicznej na przetwarzanie danych osobowych, którą nawiązuje poprzez rejestrację w serwisie i akceptację regulaminu; oraz
  • umowę o świadczenie usług, której warunki, o ile nie wyszczególniono ich w oddzielnym dokumencie, zawiera rzeczony regulamin.

Umowa o świadczenie usług jest zawierana w momencie złożenia przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty. Aby złożyć takie zamówienie konieczne jest zawarcie umowy ramowej i udzielenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, tj. rejestracja w serwisie i akceptacja niniejszego regulaminu.

Umowa ramowa nie nakłada na Klienta obowiązku zawarcia umowy o świadczenie usług.

Umowa o świadczenie usług jest zawierana na czas określony z możliwością odnowienia umowy przed końcem poprzedniej; w przypadku odnowienia, o ile nie wyszczególniono tego w oddzielnym dokumencie, zastosowanie znajdują przepisy regulaminu w brzmieniu na dzień zawarcia nowej umowy.

3.2. Opłaty za korzystanie, data rozpoczęcia oraz zakończenia świadczenia usług

Opłata za korzystanie z usługi wynosi 24 zł miesięcznie brutto za każde mieszkanie poza okresami promocyjnymi. Opłata jest pobierana oddzielnie za każde mieszkanie. W przypadku braku wniesienia opłaty za poszczególne mieszkania, część funkcjonalności serwisu Naym może być niedostępna dla tego mieszkania.

Opłata wykonywana jest w formie płatności pre-paid, przedłużającej okres pełnej dostępności usług dla danego mieszkania o miesiąc, licząc od daty późniejszej: końca obecnego okresu bądź daty płatności. Pełna dostępność usług zaczyna się od momentu potwierdzenia płatności przez PayU, operatora płatności. Moment potwierdzenia płatności rozpoczyna okres rozliczeniowy.

Administracja Naym może oferować produkt po niższych cenach w okresach promocyjnych oraz na podstawie postanowień oddzielnych umów. Cenę podczas promocji oraz długość jej trwania określa oddzielny regulamin promocji lub treść postanowienia.

Administracja Naym może oferować bezpłatne okresy próbne dla nowych i obecnych klientów w celu przetestowania serwisu i/lub nowych funkcjonalności.

3.3. Ograniczenia realizacji zamówienia i dostępne formy płatności

  • Nie obsługujemy płatności gotówką. Płatność kartą, przelewem bankowym lub z konta PayU odbywa się poprzez serwis PayU lub w razie jego niedostępności, inną bramkę płatności internetowych.
  • Płatności można dokonać w dowolnym momencie, o ile serwis PayU lub inna bramka są aktywne. Administracja Naym nie odpowiada za niedogodności i straty spowodowane przerwą w dostępności usługi PayU i innych używanych bramek internetowych.
  • Przedsiębiorstwo nie jest obecnie czynnym podatnikiem podatku VAT i nie wystawia faktur VAT. Rachunek do zamówienia jest dostępny w panelu Klienta.

4. Zamknięcie konta: rozwiązanie umów

Rozwiązanie umowy o świadczenie usług przez Klienta jest rozpatrywane w drodze odstąpienia od umowy.

Klient może rozwiązać umowę ramową poprzez usunięcie konta w serwisie, inicjowane poprzez opcję “usuń konto” w panelu Klienta. Usunięcie konta powoduje usunięcie wszystkich danych dotyczących konta Klienta z bazy danych. Jeśli Klient posiadał w momencie usunięcia aktywne umowy o świadczenie usług, uzyska możliwość wyboru zwrotu środków wg procedury zwrotów lub pozostawienie konta mieszkania innym osobom, którym nadał do niego dostęp; w przypadku pozostawienia konta mieszkania, jedna z osób posiadających dostęp może stać się stroną odnowienia umowy o świadczenie usług.

Administracja Naym zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy o świadczenie usług, gdy:

  • Klient naruszył postanowienia niniejszego regulaminu;
  • Klient dokona zwrotu środków w ramach procedury chargeback.

Administracja Naym zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy ramowej, gdy:

  • Klient dwukrotnie złamie postanowienia niniejszego regulaminu;
  • Klient umieścił dane o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

5. Procedura zwrotów i reklamacji: odstąpienie od umowy

Zwroty rozpatrujemy automatycznie. Aby otrzymać zwrot należy w panelu ustawień mieszkania wybrać opcję “usuń mieszkanie i otrzymaj zwrot pieniędzy”.

Zwrot pociąga za sobą zamknięcie konta danego mieszkania. Zamknięcie konta mieszkania powoduje usunięcie danych dotyczących mieszkania z systemów serwisu Naym. Przed wykonaniem procedury zwrotu należy wyeksportować wszystkie dane. Jeśli nie jest możliwy eksport danych – i tylko w takim przypadku – należy zgłosić ten fakt Administracji Naym pod adresem kontakt@naym.pl i nie dokonywać zwrotu! Zwrot zostanie wykonany manualnie przez Administrację Naym po wyeksportowaniu wszystkich danych.

W przypadku, gdy zwrot zostanie zażądany w ciągu pierwszych 10 dni okresu rozliczeniowego, zwracana jest cała kwota za dany okres rozliczeniowy. W ciągu pozostałych dni okresu rozliczeniowego zwraca się środki proporcjonalnie do pozostałej części okresu rozliczeniowego.

Reklamacje rozpatrujemy automatycznie w formie zwrotów lub postępowania gwarancyjnego.

6. Postępowanie gwarancyjne i usługi dodatkowe po sprzedaży

W przypadku przerwy w działaniu serwisu Naym trwającej dłużej niż 3h, ważność konta mieszkaniowego zostaje przedłużona o długość przerwy.

W przypadku, gdy taka przerwa trwa trzy dni lub dłużej, możliwy jest zwrot środków za ostatni miesiąc na zasadach określonych w procedurze zwrotów po przywróceniu działania usługi, z zastrzeżeniem, że Klient ma prawo do pełnego zwrotu środków za ostatni miesiąc. Jeśli Klient chce dokonać zwrotu przed przywróceniem działania usługi, powinien skontaktować się z Administracją Naym pod adresem kontakt@naym.pl.

Wszystkie spory rozstrzygane są zgodnie z obowiązującym prawem. Istnieje możliwość rozstrzygnięcia sporów w trybie pozasądowym. Ze szczegółami tego rozwiązania należy zapoznać się w UOKiK.

7. Polityka Ochrony Danych Osobowych

Dane zbierane w trakcie użytkowania usługi służą jedynie w celu realizacji zamówionych przez Klienta funkcjonalności usługi.
Dane podawane są dobrowolnie. Brak podania danych wymaganych do realizacji Usługi uniemożliwia korzystanie z Usługi w zakresie, w którym dane te były niezbędne.

Klient w każdej chwili ma możliwość dostępu do swoich danych, a także ich modyfikacji lub usunięcia poprzez serwis Naym. Jeśli serwis Naym jest niedostępny, a potrzeba dostępu, modyfikacji lub usunięcia jest pilna i uzasadniona, Klient może skontaktować się z Administracją Naym pod adresem kontakt@naym.pl. Dane osobowe przechowywane są od momentu założenia konta, do momentu jego zamknięcia.

7.1. Administrator Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest przedsiębiorstwo Paweł Abramowicz. Adres siedziby oraz adres do korespondencji znajdują się w sekcji 1. Definicja Usługi.

7.2. Usługi, którym przekazujemy Twoje dane osobowe

SendInBlue, z siedzibą w Paryżu pod numerem 47, rue de la Chaussée d'Antin, 75009 Paryż, Francja – operator usług poczty elektronicznej i SMS.

DigitalOcean, Inc. – usługa hostingowa z siedzibą w Stanach Zjednoczonych; centrum przetwarzania danych znajduje się na terenie Królestwa Niderlandów. Polityka prywatności usług świadczonych przez DigitalOcean (w języku angielskim) znajduje się pod https://www.digitalocean.com/legal/privacy/ . DigitalOcean uczestniczy w programie Privacy Shield.

Google Inc. – korzystamy z usług Google Analytics, by poprawić jakość naszych usług.

Functional Software, Inc. – korzystamy z usługi Sentry.io, by reagować na błędy tak szybko, jak tylko zostaną pierwszy raz napotkane. Polityka prywatności usług świadczonych przez Functional Software (w języku angielskim) znajduje się pod https://sentry.io/privacy/ . Sentry uczestniczy w programie Privacy Shield.

PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182 – krajowa instytucja płatnicza, za pomocą której rozliczane są należności na linii Klient – Administracja Naym. Dane karty, o ile zajdzie taka potrzeba, są przechowywane w sposób zgodny z PCI-DSS po stronie PayU. PayU udostępnia formularz kontaktowy dostępny pod https://www.payu.pl/pomoc/kupuje .

7.3. Usługi, którym możemy przekazywać Twoje dane osobowe

Serwis Naym ciągle się rozwija, dlatego może zajść potrzeba zmiany partnera, który obsługuje część funkcjonalności naszej aplikacji.

Zawierając umowę ramową, zgadzasz się na rozpoczęcie przetwarzania danych przez następujące firmy i instytucje bez powiadomienia Cię o zmianie dostawcy.

Zmiany tej dokonamy tylko w momencie, gdy będzie to wymagane do dalszego świadczenia usług na dotychczasowym poziomie. Na liście znajdują się jedynie instytucje świadczące ten sam zakres usług, co wymienione w punkcie 7.2.

Twilio Inc. – operator usług poczty elektronicznej i SMS z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, 375 Beale Street, Suite 300, San Francisco, CA 94105, zarejestrowany w stanie Delaware. Polityka prywatności usług świadczonych przez Twilio (w języku angielskim) znajduje się pod https://www.twilio.com/legal/privacy . Twilio uczestniczy w programie Privacy Shield.

Zoho Corporation B. V. – operator usług poczty elektronicznej z siedzibą w Królestwie Niderlandów, Beneluxlaan 4B, 3527 HT Utrecht, działająca w porozumieniu i na rzecz Zoho Corporation Pvt. Ltd. z siedzibą w Republice Indii, Estancia IT Park, Plot No. 140&151, GST Road, Vallancherry Village, Chengalpattu Taluk, Kanchipuram District 603 202. Centrum przetwarzania danych znajduje się na terenie Unii Europejskiej.

PayPro Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań – krajowa instytucja płatnicza, za pomocą której mogą być rozliczane należności na linii Klient – Administracja Naym. Dane karty, o ile zajdzie taka potrzeba, są przechowywane w sposób zgodny z PCI-DSS po stronie PayPro. PayPro udostępnia formularz kontaktowy dostępny pod https://www.przelewy24.pl/pomoc/formularz-kontaktowy .

Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu przy ul. Święty Marcin 73/6, 61-808 Poznań – krajowa instytucja płatnicza, za pomocą której mogą być rozliczane należności na linii Klient – Administracja Naym. Dane karty, o ile zajdzie taka potrzeba, są przechowywane w sposób zgodny z PCI-DSS po stronie PayPro. Krajowy Integrator Płatności udostępnia informacje dla konsumentów dostępne pod https://tpay.com/dla-platnika .

Dodatkowo, PayU lub jedna z powyższych bramek może być używana w trakcie rozwoju platformy do rozliczeń należności na linii Klient – Najemcy.