Naym

Regulamin promocji "Dwa miesiące gratis" dla usługi Naym.pl

Słowniczek

Serwis, Usługa – aliasy dla usługi "Naym", zdefiniowanej w punkcie 1.1 regulaminu usługi Naym.pl.

Administracja Naym – przedsiębiorstwo wskazane w punkcie 1.2 regulaminu usługi Naym.pl.

Regulamin usługi Naym.pl – regulamin dostępny pod adresem https://naym.pl/regulamin.html

Regulamin Promocji – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://naym.pl/promocje/dwa_miesiace_gratis.html

Umowa ramowa – umowa o warunkach współpracy Klienta z Administracją Naym, zawierana na podstawie regulaminu usługi Naym.pl.

Umowa o świadczenie usług – umowa zaistniała w wyniku zakupu dostępu do pełnej wersji usługi przez Klienta, zawierana na podstawie regulaminu usługi Naym.pl uzupełniana o warunki uzyskania dostępu do Serwisu w ramach niniejszej promocji.

1. Definicja promocji

1.1. Na czym polega promocja?

Promocja polega na zniesieniu opłaty za Usługę przez okres dwóch miesięcy od rejestracji konta.

W momencie uzyskania dostępu na podstawie Regulaminu Promocji zawierana jest umowa o świadczenie usług, wygasająca po dwóch miesiącach od założenia konta, z pominięciem zapisów o opłatach za korzystanie z usługi.

Dalsze korzystanie z pełnej funkcjonalności serwisu podlega opłacie zgodnej z Regulaminem Usługi.

Skorzystanie z promocji nie obliguje do zakupienia dostępu do serwisu po wygaśnięciu dwumiesięcznej umowy o świadczenie usług.

1.2. Jakie są ograniczenia w dostępie do promocji?

Promocja nie jest ograniczona czasowo, jednak może zostać odwołana w dowolnym momencie przez Administrację Naym.

Administracja dołoży starań aby ogłosić zakończenie promocji z wyprzedzeniem, jednak rezerwuje sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym terminie. W razie zakończenia promocji, otrzymane dostępy są honorowane do momentu upłynięcia początkowych dwóch miesięcy w ramach istniejącej umowy o świadczenie usług.

Promocja może nie łączyć się z innymi promocjami; jeśli tak jest, zostanie to wyszczególnione w regulaminie późniejszej promocji.

2. Przepisy przejściowe i uzupełnienia

2.1. Zwolnienie z odpowiedzialności

Administracja Naym nie odpowiada za domniemane straty spowodowane zmianami promocji, w szczególności rezerwując sobie prawo do przeprowadzenia akcji oferującej dostęp na korzystniejszych warunkach niż niniejsza promocja po zakończeniu lub podczas trwania promocji "Dwa miesiące gratis".